RSPG-สถานีบูรพา

ทรัพยากรชีวภาพ
ของพืชพรรณไม้

ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพืชพรรณไม้ ในภาคตะวันออก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของพืชพรรณไม้ ที่พบในภาคตะวันออก
ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ไม้พุ่ม


ไม้ยืนต้น


ปาล์ม


Pictorial key

การค้นหาโดยใช้ภาพ หรือ
ลักษณะเพื่อการจำแนก

ค้นหา

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น


ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

เฉพาะพืชพรรณไม้

ไม้ล้มลุก


ไม้เลื้อย


ไม้รอเลื้อย


เฟิร์น

ไม้ป่าชายเลน

ไม้บนบก

ไม้ชายน้ำ

บทความ

ที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณไม้

การกระจายของพืชพรรณไม้

บริเวณที่พบพืชพรรณไม้ในการสำรวจ