RSPG สถานีบูรพา - พืชพรรณไม้
โครงการ

ฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก


จำนวนพรรณไม้พื้นเมืองที่พบได้ในภาคตะวันออก

124 ชนิด

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2564-2565