RSPG-สถานีบูรพา : เกี่ยวกับเราพืชพรรณไม้

คณะผู้จัดทำ

OUR TEAM

ฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก

...
ผศ.ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวหน้าโครงการย่อย

...
ดร. ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ร่วมวิจัย

การติดต่อ
Email : benchawon@buu.ac.th

ผศ.ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131