ย้อนกลับ
หน้าแรก ทรัพยากรชีวภาพ สัตว์ เพรียงหิน Pictorial key

พืช

ประเภทการค้นหา :
Pictorial key
Taxonomic Ranks
Scientific Name

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เว็บแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.- ม.บูรพา | โครงการการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก | โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก | โครงการย่อยที่ 4 ฐานข้อมูลทรัพยากร กุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ | การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก | ฐานข้อมูลมดในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลและสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | โครงการการถอดบทเรียนองค์ความรู้ระบบนิเวศหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา